Концепцијата за одржлив развој одамна е на дневен ред во европското општество, а следствено и во нашата земја. Синхронизацијата помеѓу економскиот, социјалниот и еколошкиот развој како најмногу да важи токму за секторот рурален туризам. Државата располага со богат фонд на автентични, културни, природни и традиционални ресурси и производи што, согласно глобалниот тренд, во последните децении во руралниот туризам нудат сериозни можности за развој на оваа гранка. Истовремено, уникатноста на приодот
кон традиционалните производи кај населението е добра основа за креирање на специфичен и унифициран модел и концепт за развој на руралниот туризам

The concept of sustainable development has long been on the agenda in European society, and consequently in our country. The synchronization between economic, social and ecological development seems to be most applicable precisely for the rural tourism sector. The state has a rich fund of authentic, cultural, natural and traditional resources and products that, according to
the global trend in the last decades in rural tourism, have been offering serious opportunities for development of this branch. At the same time, the uniqueness of the approach to traditional products among the population is a good basis for creating a specific and unified model and concept for the development of rural tourism.Проектот “Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија “, е имплементиран од Рурална Коалиција – Куманово, а финансиски поддржан од Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамките на проектот во рамките на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”Знаете ли дека….

Руралниот туризам е дел од индустриската политика на државата, а и дека опфаќа ловен туризам, туризам на фарма, селски туризам, еко-туризам, гастрономија и биодиверзитет. Нашата држава ги има предусловите за развој на секој од нив, а Европа е број 1 туристичка дестинација во светот во чиј состав спаѓа и земјава.