ЗАСТАРЕНИ ГУП-ови, ЧЕСТО МЕНУВАЊЕ ДУП-ови, ГОЛЕМ БРОЈ НА ДИВОГРАДБИ И СЛАБ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОПШТИНИТЕ


Трошки за здруженијата на граѓани во општинските буџети


Документ за јавни политики – Како до отпорна и одржлива локална заедница во услови на криза со храна?


Потребите на младите и жените од руралните средини


Бизнис План Социјално Претпријатие Наша Тезга


Практикување на родова еднаквост во локалните заедници во Република Северна Македонија


Shadow Report
on the Implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and
Combating Violence against Women and Domestic Violence in North Macedonia


МЕХАНИЗМИ ЗА ДИЈАЛОГ И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРЕГОВОРИ И ПРИЛАГОДУВАЊЕ КОН ЗАЕДНИЧКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА


ЗАПОЗНАЈ ГИ НАШИТЕ ЖЕНИ!


СТОП ЗА СПАЛУВАЊЕТО НА СТРНИШТАТА!


СТОП ЗА СПАЛУВАЊЕТО НА СТРНИШТАТА!


СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И АКЦИСКИ ПЛАН НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА 2021-2025 / STRATEGJIA PëR PëRFAQëSIM DHE PLANI I VERPRIMIT Të KOALICIONIT RURAL
2021-2025 / ADVOCACY STRATEGY AND ACTION PLAN OF RURAL COALITION 2021-2025


ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОСТАПНОСТА НА ЛОКАЛНИТЕ Е-УСЛУГИ


КАДЕ ВОДИ ПАТОТ НА РОДОВО-ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ?


РОДОВО-ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ


ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА

Заинтересираност, распределба, предизвици и препораки за правилно искористување на Мерка 1 од програмата ИПАРД(2014-2020). 

Погледнете го целиот документ тука.


СТОП ЗА СПАЛУВАЊЕТО НА СТРНИШТАТА!


Агро-рурален информатор бр.2


Извештај за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор јануари – јули 2021 година


Анализа на државното финансирање на локални граѓански организации ( со фокус на секторот земјоделство и рурален развој )


Дигитална трансформација во македонскиот аграрен сектор – реална можност или далечна иднина?


Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година


Извештај за дигитална писменост и користење на е-услуги во руралните средини

 

 


Воспоставување на редовен канал за информирање и комуницирање со евидентираните социјални и економски партнери во МЗШВ, за да можат ГО навремено да ги добиваат информациите, но и да се вклучат во процесите на консултации и креирање на политиките во Министерството.

-Да се воспостави Националната рурална мрежа, како тело што треба да jа обезбеди вклученоста и информираноста на ГО во секторот, при што во рамките на истата ќе се воспостави регистар на ГО во секторот земјоделство и рурален развој, без оглед на тоа дали истите се евидентирани или не како социјални или економски партнери на МЗШВ.

-Да се изготват измени на Законот за земjоделство и рурален развоj во делот на критериумите за учество во Советот за земjоделство и рурален развоj, односно да се тргне делот „три наjголеми национални здружениjа“ и процесот за членство да се воспостави преку jавен повик за учество во телото.

-Ова се само дел од препораките од 📗 докуменот за јавни политики „Механизми за дијалог и вклучување на граѓанските организации во процесот на преговори и прилагодување кон Заедничката земјоделска политика“ од извршната директорка на Рурална Коалиција, Лилјана К. Јоноски.

Read more.

 

 


Водич за кодекс на добри практики за граѓанското учество во процесот на донесување на одлукиСамо 38% од жените во руралните средини се сметаат за економски активни, а преостанатиот дел влегуваат во т.н. неформала економија. За дискриминацијата на жените во руралните средини и во земјоделскиот сектор и потребата од вклучување на родовите перспективи во политиките  за земјоделсвото и рурален развој може да прочитате повеќе во документот за јавни политики изработен во рамките на проектот: “Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите” кој што е финансиран од Европската Комисија, а имплементиран од Фондација Отворено Општество Македонија во соработка со Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, Евротинк – Центар за европски стратегии и Реактор – Истражување во акција, како партнери на проектот и Секретаријат за европски прашања како соработник на проектот. Англиската верзија на документот е достапна тука.

ВО ШЕСТ МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ВО РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР МОЖЕ ДА ПРОЧИТАМЕ ЗА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ДИСКУСИИ, ОДЛУКИ, ЗАКЛУЧОЦИ КОИ ШТО БЕА ДОНЕСЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ЈУНИ-ДЕМЕКВРИ 2020 ГОДИНА.

ИЗВЕШТАЈОТ Е ИЗГОТВЕН КАКО ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС 

Погледнете повеќе

 


ИЗЛЕЗЕ ПРВИОТ БРОЈ НА АГРО-РУРАЛЕН ИНФОРМАТОР ВО КОЈ ШТО ЌЕ МОЖЕ ДА ПРОЧИТАТЕ ЗА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ АКТИВНОСТИ КОИ ШТО СЕ РЕАЛИЗИРАА ВО ПЕРИОД ЈУНИ-ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА ВО СЕКТОРОТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ.

Погледнете повеќе

 


ШТО ИМ ПРЕПОРАЧУВААТ МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНИТЕ КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ?

 

 Погледнете повеќе

 

 

 

 

ÇFARË JU POROSIT RINIA AUTORITETEVE LOKALE? 

 
 

Погледнете повеќе

 


ЗБИРКА НА ИСТРАЖУВАЊА НА ИСПОРАКА НА ЈАВНИ УСЛУГИ НА ЦЕНТРАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО 

Погледнете повеќе

 


ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛНИЦИТА ЗА ПРОДАЖБА ОД КУЌЕН ПРАГ 

Погледнете повеќе

 


КОЛКУ ЖЕНАТА ОД РУРАЛНАТА СРЕДИНА Е ЕКОНОМСКИ ЈАКА?

Погледнете слика

 

 

 

 

SI ISSHT GRUAJA RURALE E FORTE EKONOMIKISHT?

 

Shihni figurën


МЕРКА 115

Погледнете слика

 

 

 

 

 

MASA 115

 

Shihni figurën


УСЛОВИ ЗА ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ НА ЖЕНАТА ОД РУРАЛНА СРЕДИНА

Погледнете слика

 

 

 

 

KUSHTET P FORR AKTIVITETIN EKONOMIK T OF GRAVE RURALE

 

Shihni figurën


ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ – ПРЕДИЗВИК, МОЖНОСТ ИЛИ НЕДОСТИЖНА ЦЕЛ?

Овој материјал е целосно или делумно финансиран од Шведската агенција за меѓународна соработка за развој (Сида) и We Effect. Сида и We Effect не мора да се согласуваат со изразените мислења.
Женското претприемништво е возможно и функционално и во руралните средини. Потребен е само соодветен влог во ресурси и менување на перцепциите за да можат жените да се докажат со “посилниот” пол коj што е сеуште многу доминантен во руралните средини. Само 38% од жените во руралните средини се сметаат за економски активни и само 22% од семејните земјоделски стопанства се регистрирани на жени1.Дури 58% од жените во руралните средини немаат лични примања, што е двојно повеќе од мажите2. Жените во руралните средини, во просек работат околу 11 часа на ден, од кои 42% е неплатена работа, додекамажите

Погледнете слика

 

 

 


ИНФОГРАФИК -КАКО ДО ЕКОНОМСКА НЕЗАВИСНОСТ, И ФИНАНСИСКА МОЌ НА ЖЕНАТА ОД РУРАЛНАТА СРЕДИНА

Погледнете слика

 

 

 

 

 

 

INFOGRAPHI – SA I PËRKET PAVARËSISË EKONOMIKE DHE FUQISË FINANCIARE TË GRAVE NË ZONAT RURALE

 

Shihni figurën


ИЗВЕШТАJ ЗА МЛАДИНСКА ВКЛУЧЕНОСТ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ –

RAPORT PONR PVRFSHIRJEN E RINIS IN N IN KRIJIMIN E POLITIKAVE VENDORE

 

Рурална Коалиција во перидот декември 2019 – октомври 2020 година го спроведува проектот “Со медиумска писменост до подобрени локални младински политики” финансиран како под-грант во рамките на Проектот за младинско изразување, поддржан од ЕУ, а се проведува од Младински образовен форум – МОФ во соработка со Младински сојуз Крушево и Центарот за балканска соработка – ЉОЈА.

.

Погледнете слика

Koalicioni Rural në periudhën Dhjetor 2019 – Tetor 2020 zbaton projektin “Shkrim-leximi mediatik për të përmirësuar politikat lokale të rinisë” i financuar si nën-grant në kuadër të Projektit të Shprehjes së Rinisë së BE-së, zbatuar nga Forumi për Edukimin e Rinisë – YEF në bashkëpunim me Unionin Rinor Krushevo dhe Qendrën për Bashkëpunim Ballkanik – GJOJA.

Shihni figurën


 

АНАЛИЗА- ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ – ПРЕДИЗВИК, МОЖНОСТ ИЛИ НЕДОСТИЖНА ЦЕЛ? –

FUQIZIMI EKONOMIK I GRAVE RURALE – SFID, MUNDSI OSE Q PLLIM I PANDALUAR?

 

Женското претприемништво е возможно и функционално и во руралните средини. Анализата презентирана подолу jа дава сликата за дел од активностите кои што се превземаат во секторот земjоделство и рурален развоj, а се насочени кон економското jакнење на жената од руралната средина. Анализата се состои од три главни делови и тоа: во првиот дел се презентира конкретната мерка 115 за поддршка на активен женски член во семејно земjоделско стопанство, коjа што всушност доминира низ целото истражување поради неjзината важност за поттикнување на економската активност на жените од руралните средини

.

Погледнете слика

Sipërmarrja e grave është e mundur dhe funksionale edhe në zonat rurale. Analiza e paraqitur më poshtë ofron një përmbledhje të disa prej aktiviteteve të ndërmarra në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, të cilat synojnë fuqizimin ekonomik të grave në zonat rurale. Analiza përbëhet nga tre pjesë kryesore: pjesa e parë paraqet masën specifike 115 për të mbështetur një anëtare femër aktive në një fermë familjare, e cila në fakt dominon të gjithë hulumtimin për shkak të rëndësisë së saj për inkurajimin e aktivitetit ekonomik të grave rurale.

Shihni figurën


 

ИНФОГРАФИК – ПОТРЕБНАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО УСЛОВИ НА КОРОНА И ПОСЛЕ КОРОНА

INFOGRAPHI – MBIKQYRJA E MNDSISHME N E TAR KUFIZUAR DHE ZHVILLIMIN RURAL N CON KUSHTET E KORONAS DHE PAS CORONA

Од аспект на тоа каква поддршка е најнеопходна, според испитаниците тоа е финансиска. Потоа техничка и логистичка поддршка за аплицирање на програми и фондови е значајна, како и поддршка во работна сила, во маркетинг и изнаоѓање на пласман на производите се исто така потребни.

Погледнете слика

Për sa i përket çfarë lloj mbështetjeje është më e nevojshme, sipas të anketuarve, ajo është financiare. Atëherë mbështetja teknike dhe logjistike për aplikimin e programeve dhe fondeve është e rëndësishme, si dhe kërkohet mbështetje në fuqinë punëtore, marketing dhe gjetja e vendosjes së produktit.

Shihni figurën


 

ИНФОГРАФИК – ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И КОВИД 19 – ЗДРАСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ОKAPITULLI 19 DHE UNITETI PRINDËROR NË BASHKËSI RURALE –

Во доменот на здравствената заштита дури 45% од испитаниците во секторот одговориле дека немаат доволно заштитна опрема за да ги почитуваат препораките од здравствените власти, а како други предизвици ги навеле

  • немањето на организиран jавен превоз,

  • немањето на доктор,

  • оддалеченоста на амбулантата и

  • немањето на здравствено осигурување

Погледнете слика

Në fushën e kujdesit shëndetësor, rreth 45% e të anketuarve në sektor janë përgjigjur se nuk kanë pajisje të mjaftueshme mbrojtëse për t’u pajtuar me rekomandimet e autoriteteve shëndetësore, dhe si sfida të tjera ata renditën

mungesa e transportit publik të organizuar,

mungesa e mjekut,

distanca deri tek ambulanca dhe

mungesa e sigurimit shëndetësor

Shihni figurën


 

RECOMMENDATIONS FOR SUPPORTING WOMEN IN AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN RESPONSE TO CHALLENGES CAUSED BY COVID-19

In June 2019, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE) to promote gender equality in the Republic of North Macedonia. The cooperation is defined through the following steps: institutionalization of gender-responsive budgeting in the strategic planning of agricultural and rural development, policy development and budget processes in accordance with international and national commitments, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and other UN human rights treaties, the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Beijing Platform for Action (BPfA).

Click on the image


 

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДДРШКА НА ЖЕНИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ВО УСЛОВИ НА РАБОТА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД COVID-19

MBIKQYRJET P SR MBSHTETJEN E GRUAVE N E KUVENDIN DHE TAKIMET RURALE N THE KUSHTET E PRODUKTET PUNS NGA KVIDA-19

Кризата предизвикана вирусот COVID-19, врз основа на препораките на Владата, ги принуди наjголем дел од вработените да продолжат да ги завршуваат работните активности од дома, како една од мерките за превенција од ширење на заразата. За жал, поради спецификите на секторот, жените во руралните средини не се во можност да ги следат овие препораки бидејќи работата во земјоделството бара присутност на нива. Нивната работа е зголемена и дома и на полето, бидејќи во земјоделството има недостаток на сезонски работници, па семејствата сами ги извршуваат активностите на поле. Сепак, товарот на домашните обврски целосно се пренесува на жените. Дополнително, поради нивниот ангажман околку домот доцни земjоделската работа поради тоа што е период на прихрана, сеење на леи, садење на дел од културите, а

грижата за стоката е секоjдневна и продолжува

Погледнете слика

Kriza e shkaktuar nga virusi COVID-19, bazuar në rekomandimet e qeverisë, ka detyruar shumicën e punonjësve të vazhdojnë të kryejnë aktivitetet e punës në shtëpi, si një nga masat për të parandaluar përhapjen e infeksionit. Fatkeqësisht, për shkak të specifikave të sektorit, gratë në zonat rurale nuk janë në gjendje t’i ndjekin këto rekomandime sepse puna bujqësore kërkon praninë e fushave. Puna e tyre është rritur si në shtëpi ashtu edhe në fushë, pasi ka mungesë të punëtorëve sezonalë në bujqësi, kështu që familjet kryejnë aktivitete në terren vetë. Sidoqoftë, barra e përgjegjësive shtëpiake u transferohet plotësisht grave. Për më tepër, për shkak të angazhimit të tyre rreth shtëpisë, puna bujqësore vonohet për shkak të periudhës së të ushqyerit, mbjelljen e lei, mbjelljen e një pjese të lashtave, dhe
kujdesi për mallrat është i përditshëm dhe vazhdon.

Shihni figurën


 

ИНФОГРАФИК – КОВИД 19 И РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ –

INFOGRAPHY – KAPITULLI 19 DHE UNITETI PRINDËROR NË BASHKËSI RURALE –

само 38% од жените во руралните средини се сметаат за економски активни, а останатиот дел влегуваат во т.н. неформална економиjа каде што не е регулиран статусот на жената во однос на здравствената и социjална заштита што пак директно уште повеќе го зголемува jазот на и онака веќе постоечката дискриминациjа и ги прави жените од руралните средини уште поранливи и позависни од машките членови во семеjството

Погледнете слика

Vetëm 38% e grave në zonat rurale konsiderohen aktive ekonomikisht, dhe pjesa tjetër hyjnë në të ashtuquajturat ekonomia informale ku statusi i gruas në aspektin e shëndetit dhe mbrojtjes sociale nuk është i rregulluar, i cili nga ana e tij drejtpërdrejt rrit hendekun e diskriminimit tashmë ekzistues dhe i bën gratë në zonat rurale edhe më të prekshme dhe të varura nga anëtarët meshkuj të familjes.

Shihni figurën


 

ВОНРЕДЕН БИЛТЕТ БР.8 /BILTENI HURJE 8

Граѓанските организации, секоjа на своj начин, придонесува кон справување со предизвиците од корона вирусот. Добивме приjави од 22 здружениjа за 42 активности кои ги спровеле во текот на минатите две недели. Меѓу нив има намалку 12 акции за донирање и дистрибуирање социjални пакети, осум споделени едукативни содржини, девет онлаjн дискусии, пет брифови, анализи и инфографици, три соопштениjа, апели и барања итн

Погледнете слика

OShC-të, në mënyrën e tyre, kontribuojnë në trajtimin e sfidave të koronavirusit. Kemi marrë dëftesa nga 22 shoqata për 42 aktivitete që ata kanë realizuar gjatë dy javëve të fundit. Midis tyre janë të paktën 12 veprime për dhurimin dhe shpërndarjen e paketave sociale, tetë përmbajtje arsimore të përbashkëta, nëntë diskutime në internet, pesë raporte të shkurtra, analiza dhe infografikë, tre njoftime, ankesa dhe kërkesa, etj

Shihni figurën


 

Е-ЗЕМЈОДЕЛСТВО И АКТИВНОСТИ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ КОВИД 19

ТЕМА: РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА 

Земјоделството и руралниот развој се наоѓаат пред нов предизвик со каков што никогаш претходно не биле соочени. Колку ќе бидат погодени од кризната состојба предизвикана од Ковид 19, кого со истата ќе го опфати, какви ќе бидат економските, но и социјалните и здравствените показатели за состојбите во руралните средини останува да видиме. Рурална Коалиција веќе спроведува on-line информативна кампања. Е-земјоделството во услови на Ковид 19, а една од темите кој што ги обработува е и родовата еднаквост во руралните средини. Ваквото видување на состојбите е споделено со граѓанските организации во земјите во регионот, како и со  UN WOMEN и генералниот заклучок е дека состојбата е слична во сите земји од Западен Балкан, па и пошироко.

 

 

 

ИНФОГРАФИК – ЖЕНАТА ОД РУРАЛНАТА СРЕДИНА И КОВИД 19 – ПСИХОЛОШКИ СОВЕТИ –

INFOGRAPHY – GRUA NGA SHALNDETI RURAL DHE VENDI 19 – KVSHILLA PSIKOLOGJIKE –

Погледнете ги психолошките совети кои што може да ви бидат од корист особено доколку сте жена и доколку доаѓате од рурална средина

Погледнете слика

Shikoni këshillat psikologjike që mund t’ju ndihmojnë, veçanërisht nëse jeni grua dhe nëse vini nga një zonë rurale.

Shihni figurën


 

ПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА И СОВЕТИ – ЖЕНАТА ОД РУРАЛНАТА СРЕДИНА И КОВИД 19 /

ANALIZA PSIKOLOGJIKE DHE K ADSHILLA – GRUA NGA SH HENDETI RURAL DHE VENDI 19

Какви се психолошките притисоци со кои што жената секоjдневно се соочува? Дали истите се препознаваат како такви? Што значи да се живее во услови на криза во рурална средина, а дополнително на тоа и да си жена? Како да се надмине стравот, притисокот, jазот коj што дополнително се создаде како резултат на кризата? Колку време ќе биде потребно и дали е воопшто можно да се врати се во нормала? Што треба да направиме за да си го зачуваме психичкото здравjе? Одговорите на овие прашања може да ги наjдете во на jновата анализа изработена од Рурална Коалициjа, а во рамките на проектот  “Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина“ финансиски поддржан од програмата на Цивика Мобилитас.

Целосната содржина на извештаjот, може да jа прочитате со притискање на копчето спушти документ или на сликата.

Cilat janë presionet psikologjike me të cilat përballet një grua çdo ditë? A njihen si të tillë? Farë do të thotë të jetosh në një mjedis krize në një zonë rurale dhe, për më tepër, të jesh femër? Si të kapërcejmë frikën, presionin, xhazin që u krijua më tej si rezultat i krizës? Sa kohë do të duhet dhe a është edhe e mundur të riktheheni gjithçka në normalitet? Farë duhet të bëjmë për të ruajtur shëndetin tonë mendor? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund t’i gjeni në analizën e bërë nga Koalicioni Rural, dhe në kuadër të projektit “Covid 19 dhe zëri i gruas nga mjedisi rural” i mbështetur financiarisht nga programi i Civica Mobilitas.

Ju mund të lexoni përmbajtjen e plotë të raportit duke shtypur butonin e shkarkimit në dokument ose në imazh


 

ИЗВЕШТАЈ – СКРИНИНГ НА КАПАЦИТЕТИ НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА /

BURIMI – SHKRIMI I KAPITALEVE T CO Koalicionit Rural

Тимот на Рурална Коалициjа го изготви извештаjот од спроведениот скрининг во однос на капацитетите и практиките кои што ги има Коалициjата во делот на транспарентноста, отчетноста и препознатливоста на организациjата. Извештаjот ќе биде почетна основа од коjа што ќе се тргне при изработката на кодексот на добро управување, а истиот ќе послужи и во делот на определување на приоритетите и стратешките цели за наредниот 4-годишен период.

Од самиот скрининг може да се увиди дека Коалициjата треба да посвети повеќе внимание на запознавање на членките со наративните и финансиски извештаи на организациjата, претставување на членовите на телата на организациjата, но во исто време и да ги информира за стрешките цели и степенот на нивната имплементациjа.

Извештаjот е изработен во рамките на проектот “Преку регулирана транспарентност и отчетност до партиципативна и одржлива Рурална Коалициjа“ , а проектот е ре-грантиран во рамките на програмата “Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации” коjа што jа спроведува Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС), во периодот од 2018 до 2021 година, а финансирана од Европската Унија (ЕУ).

Целиот извештаj е достапен на следниот линкoт од копчето Спушти документ

Ekipi i Koalicionit Rural përgatiti raportin nga shfaqja e bërë në lidhje me kapacitetet dhe praktikat që Koalicioni ka për sa i përket transparencës, përgjegjshmërisë dhe njohjes së organizatës. Raporti do të jetë baza fillestare nga e cila do të fillojë përgatitjen e kodit të menaxhimit të mirë, dhe do të shërbejë në drejtim të përcaktimit të përparësive dhe qëllimeve strategjike për 4 vitet e ardhshme.

Nga vetë shfaqja, shihet se Koalicioni duhet t’i kushtojë më shumë vëmendje njohjes së anëtarëve me raportet narrative dhe financiare të organizatës. Prezantimin e anëtarëve të organeve të organizatës, por në të njëjtën kohë informimin e tyre për qëllimet e rrepta dhe shkallën e zbatimit të tyre.

Raporti është zhvilluar në kuadër të projektit “Përmes transparencës së rregulluar dhe përgjegjshmërisë ndaj koalicionit rurale pjesëmarrës dhe të qëndrueshëm”. dhe projekti është ri-garantuar në kuadër të programit “Shoqëria e Qëndrueshme Civile: Financimi i Shtetit i Organizatave të Shoqërisë Civile” i implementuar nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCIC), me Rrjetin Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCCDN) dhe Qendrën e Informacionit, bashkëpunimi dhe zhvillimi i organizatave të shoqërisë civile nga Sllovenia (CNVOS), në periudhën 2018-2021, dhe financuar nga Bashkimi Evropian (BE).

Raporti i plotë është në dispozicion në lidhjen e mëposhtme nga butoni Shkarkimi i Dokumentit


 

 ВОНРЕДЕН БИЛТЕТ БР.3  /BILTENI HURJE 3 

Граѓанските организации, секоа на сво начин, придонесува кон справување со предизвиците од коронавирусот. Добивме приави од 24 здружениа за 38 активности кои ги спровеле во текот на минатата недела. Меѓу нив има намалку 12 акции за донирање и дистрибуирање социални пакети, 10 извештаи, анализи и инфографици, шест споделени едукативни содржини, пет соопштениа, апели и барања итн. 

OShC-të, në mënyrën e tyre, kontribuojnë në trajtimin e sfidave të koronavirusit. Ne morëm raporte nga 24 shoqata për 38 aktivitetet që ata kryen javën e kaluar. Midis tyre janë të paktën 12 veprime për dhurimin dhe shpërndarjen e paketave sociale, 10 raporte, analiza dhe infografikë, gjashtë përmbajtje arsimore të përbashkëta, pesë njoftime, ankesa dhe kërkesa, etj. 


 

ПОГЛАВJЕ 23   / KAPITULLIN 23

 Поглавjето 23 се нарекува правосудство и темелни права. Едно од наjобемните и наjсложени поглавjа во преговорите за пристап кон ЕУ. Политиките на ЕУ во оваа област имаат за цел да ја одржат и понатаму да ја развиваат Унијата како област на слобода, безбедност и правда.

Kapitulli 23 quhet drejtësi dhe të drejta themelore. Një nga kapitujt më të gjerë dhe më të ndërlikuar në negociatat e pranimit në BE. Politikat e BE-së në këtë fushë kanë për qëllim të ruajnë dhe zhvillojnë më tej Unionin si një zonë e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë.

 

ЕУ ИНФОРМАТОР ЗА ПОГЛАВJЕ 23 ПРАВОСУДСТВО И ТЕМЕЛНИ ПРАВА  / 

INFORMATOR i BE-së PËR KAPITULLIN 23 DREJTËSI DHE TË DREJTA

THEMELORE

Од своето формирање, ЕУ се залага за еднаквост помеѓу мажите и жените и родовата еднаквост е позиционирана како едно од фундаменталните начела кои се инкорпорирани во сите договори за воспоставување на ЕУ. Начелото на родовата еднаквост се подобруваше во текот на децениите на постоење на ЕУ со тенденција да постигне поголема јасност и ефекти и начелото на родова еднаквост станува основа на голем број правни акти, од кои најчести се директивите.

Që nga fillimi i saj, BE ka mbrojtur barazinë midis burrave dhe grave, dhe barazia gjinore është pozicionuar si një nga parimet themelore të përfshira në të gjitha traktatet e BE-së. Parimi i barazisë gjinore është përmirësuar gjatë dekadave të tendencës së BE-së për të arritur qartësi dhe efekt më të madh, dhe parimi i barazisë gjinore është bërë baza e shumë akteve ligjore, shumica e të cilave janë direktiva

 


ИНФО ФАКТИ / INFORMATAT E FAKTEVE

Проектот – “Фундаменталните човекови права и родовата еднаквост – предизвик за практикување во руралните средини”, е спроведуван од страна на Рурална Коалиција, со поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија.„Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија“

Projekti – “Të Drejtat Themelore të Njeriut dhe Barazia Gjinore – Sfidë për Praktikimin në Zonat Rurale”, zbatohet nga Koalicioni Rural, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e
Hapur – Maqedoni. “Përmbajtja është përgjegjësia e vetme e autorëve dhe përfituesve mënyra nuk mund të konsiderohet të shprehë pikëpamjet dhe qëndrimet e Fondacionit të
Shoqërisë së Hapur – Maqedoni “

 

Анализа на истражување

Родовата еднаквост и рамноправност се една од хоризонталните теми на кои што особено се работи во последните неколку години во сите сфери на општественото живеење, а при тоа опфаќаjќи ги и руралните средини каде што често пати реалноста може да биде сосема поразлична во однос на ова прашање од она што е ставено на хартиjа и што го гарантира законската регулатива.
Но, полека но сигурно доаѓаме до процеси или развоj на сите сегменти од општеството каде што ваквата состоjба не може повеќе да биде занемарувана или пак истата да важи во еден дел, а во друг не, како што често пати се случува во нашата држава и разликите кои што постоjат помеѓу урбаните и руралните средини, па доколку во урбаните средини е нормално жените веќе сега да се борат за застапеност 50-50 во сите институции и во сите форми на одлучување, на локално ниво, а особено во руралните средини жените не присуствувале ниту на една средба на месна заедница или пак на jавна седница на Советот на општината кон коjа што припаѓаат, па сеуште одлучувањето го сметаат за “машка работа”.

Стратегија за соработка со граѓанските организации и месните заедници на

општина кривогаштани 2019 – 2022 

Креирањето и одржувањето на институционалните механизми за соработка на граѓаните со државните и локалните политики, ја дава основната партиципативна демократија. Вклучувањето на локалното население во креирањето на локалните политики подразбира и негово  мобилизирање и создавање услови за изразување на различни мислења и интереси. Општина Кривогаштани  во целост ги препознава важноста и улогата на граѓанскиот сектор, но и на месните заедници со оглед на тоа што станува збор за рурална општина и општо во развојот на демократските процеси во општината и  општо во развојот и подобрувањето на животот во заедницата.

 

Извештај за реалната состојба со родовата рамноправност и еднаквост во

руралните средини во Полошкиот и Североисточниот планиски регион

Жените – земјоделки кои живеат во руралните средини се соочуваат со голем број проблеми. Концептот на еднакви можности означува дека жените и мажите треба да имаат еднакво учество во секој сегмент од живеењето. Земјоделството учествува со околу 10% во националниот бруто-домашен прозивод и во него работи околу 17% од работната сила во земјата, а од нив само една третина се жени. Патријахалната структура, локалните обичаи, културните и традиционални општествени норми се уште придонесуваат за лошата социо-економска положба на руралните жени

 

Стратегија за локален економски развој 2019-2023 – Општина Старо

Нагоричане

Можности за развој постојат посевно во сверата на руралниот развој и алтернативниот туризам. Нашата општина располага со природни убавини и потенцијали, кои надополнети со подобра инфраструктура и прилив на инвестиции треба да придонесат кон подобар живот за населението во општината. Преку подобрувањр на условите за живот и работа на локалното население се сакаме младите да останат во општината и тука да го градат својот живот.
Име на организацијата: Рурална Коалиција Куманово
Име на проектот: Локална заедница и општината заедницки ја креираат стратегијата за локален економски развој!

 

ИНФОГРАФИК бр.1:

Резултати од теренското истраживање за постапката за доделување на

земјоделско земјиште

90% од земјоделците учествуваат на повиците и огласите за доделување на државно земјоделско земјиште, а дури половина од нив или 46% аплицираат за површини од 5-15 хектари што говори позитивно за процесите на окрупнување на земјодеско земјиште, НО…

 

ИНФОГРАФИК бр.2:

Резултати од теренското истраживање за постапката за доделување на

земјоделско земјиште

Позитивен податок дека над 55% од земјоделците кога ќе забележат неправилности, а дури 77% сметаат дека има злоупотреба како во доделувањето, така и во користењето на земјоделското земјиште, а инспекциски надзор на терен речиси и да НЕМА! Земјоделците велат дека ЗЛОУПОТРЕБИТЕ се прават во….

 

АНАЛИЗА НА ПРЕСПЕКТИВИТЕ НА ЖЕНИТЕ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ANALIZA E PERSPEKTIVAVE T W GRUAVE N MIDDLE Mesjetën Rurale N THE REPUBLIKICN E MAQEDONIS VERIORE

Истражувањето „Перспективите на жените во руралните и земјоделски средини во Република Северна Македонија“ се спроведува во рамките на проектот „Вклучување на родовите аспекти во главните политики на руралниот и земјоделскиот развој“, финансирано од Европската унија преку Министерството за финансии (ЦФЦД) и спроведуван од партнерските организации, Сојуз–Национален совет за родова рамноправност, Рурална коалиција и Здружение за локален и рурален развој.
Истражувањето се спроведе во пет (5) општини и околните села на Куманово, Гостивар, Струмица, Прилеп и Струга.

Притисни спушти документ

The research on “Perspectives of Women in Rural and Agricultural Regions of the Republic of North Macedonia” was carried out within the project on “Gender Mainstreaming in Rural and Agricultultural Development”, funded by the European Union via the Ministry of Finance (CFCD), and implemented by partner organizations (UnionNational Gender Equality Council, Rural Coalition, and Association for Local and Rural Development). This research was done in five (5) municipalities (Kumanovo, Gostivar, Strumica, Prilep, and Struga), and included their surrounding villages

Press Download document

Hulumtimi “Perspektivat e femrave në mjediset rurale dhe bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut” po realizohet në kuadër të projektit “Integrimi i aspektit gjinor në politikat kryesore të zhvillimit rural dhe bujqësor”, i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Ministrisë së Financave (CFCD) dhe i realizuar nga organizatat partnere, Aleanca – Këshilli Kombëtar për Barazi Gjinore, Koalicioni Rural dhe Shoqata për Zhvillimin Lokal dhe Rural. Hulumtimi u realizua në pesë (5) komuna dhe në fshatrat përreth Kumanovës, Gostivarit, Strumicës, Prilepit dhe Strugës. ..

dokument push-drop

 


 

“МИСЛИ НА ПАЗАР – НЕ САМО НА СУБВЕНЦИИ”

“Мисли на пазар – не само на субвенции” е брошура издадена во рамките на проектот “Коалиција за правични и транспарентни политики “.

Погледнете повеќе

 


 

ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОМИТЕТИ

 

Договорното производство, откупотна примарните земјоделски производи во услови на “уредени“ пазарни односи се главните предизвици со кои се соочува македонскиот земјоделец на пазарот, сеуште лутајќи и барајќи го своето место во системот на пазарната економија на државата.

Погледнете повеќе

 


 

ЗАКОНИТЕ ГИ ИМА ПРИМЕНАТА ЈА НЕМА

-Законот за земјоделство и рурален развој – основа за развој на конкурентно земјоделство –

Погледнете повеќе

 


 

АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИТЕ НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

Една од основните препораки на Европската Комисија која што се провелкува низ сите извештаи за напредокот на државата во секторот земјоделство и рурален развој, а воедно и болна точка во македонскиот аграр кој што никако да тргне во нагорна линија е искористувањето на ИПАРД фондовите, односно да се зголеми процентот на нивната искористенот.

Погледнете повеќе

 


 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА НА ТЕМА:

ДЕЛУВАЊЕТО И ПРИДОНЕСОТ НА ОПШТИНИТЕ ЗА РАМНОМЕРНИОТ РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ГЛЕДАНИ НИЗ ПРИЗМАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, БИРОТО ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ, КАКО И СОПСТВЕНОТО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ЛОКАЛНИОТ РАЗВОЈ

Погледнете повеќе

 


 

ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБЉУДУВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО ВО ПЕРИОД 2013-2016 ГОДИНА

ПРОЕКТ: “Oтчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната администрација која тешко се достигнува”, во рамките на проектот “Граѓанска алијанса за транспарентност  – набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации “, имплементиран од фондацијата Отворено општество и Евротинк – Центар за европски стратегии, а финансиран од Европска Унија. 

Погледнете повеќе

 


 

КАДЕ ПОЧНУВААТ, А КАДЕ ЗАВРШУВААТ ПАРИТЕ ЗА СУБВЕНЦИИ

Проектот “Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции” врши надгледување на директни плаќања од програмата донесена со одлука на Владата на Република Македонија за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година. Проектот е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанското општество, спроведуван од фондацијата  Отворено општество – Македонија (ФООМ). 

Погледнете повеќе

 


 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ МУ ДАДОА “ДВОЈКА” НА МЗШВ

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ МУ ДАДОА “ДВОЈКА” НА МИНСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО ЗАТОА ШТО:

  1. Не се вклучени во креирањето и спроведувањето на политиките во земјоделството и руралниот развој, немаат поддршка во секојдневното свое работење, не можат лесно и едноставно да дојдат до информација за работењето на МЗШВ.
  2. Дури  84%  немаат никаква информација за можноста КОГА, КАКО и КАДЕ да се вклучат во работата на МЗШВ со свои предлози.
  3. МЗШВ законски има воспоставени механизми и тела за вклучување на земјоделците во консултативните процеси, но … 
  4. Само 5% од земјоделците потврдиле дека членуваат во работно тело во Министерството , а 3% конкретно посочиле дека учествуваат во работата на некоја од потсеткорските групи.

Погледнете повеќе