Листа на членови

Ред.Бр Назив на Субјектот Седиште Претседател/Овластено лице
1.
Здружение вредни росомански раце
С.Росоман
Весна Јаневска
2.
Здружение за родова рамноправност Еманципирана Жена Кичево
Ул. Јордан Пиперка бр.15, Кичево
Сузана Тасевска
3.
Здружение на фармери на општина Липково АГРОКУЛТУРА
С.Оризаре, Липково
Мендух Нухија
4.
Пчеларско здружение МАТИЦА 2012
С.Корошишта, Струга
Шефит Шемшедини
5.
Здружение за развој, едукација и еколошка етика ПОЛИМАТ 13 Богданци
Ул.Маршал Тито, бр.64, Богданци
Дејан Маџиров
6.
Здружение за еднакви можности ЕЗЕРКА
Ул.Градски Пазар/2ри кат, Струга
Александра Лазареска
7.
Креативен Центар - РурбанКулт - Струга
Ул.јабланица бр.20, Струга
Зора Кленкоска
8.
Здружение за рурален развој СУППОРТ
С.Жубрино, Кичево
Вериме Белули-Зимбери
9.
Мрежа на млади фармери - ММФ
С.Мешеишта, Дебарца
Сашо Крцоски
10.
Здружение за екологија ЕКОМЕНЛОГ
АСНОМ бр.3-1/3, Охрид
Константин Здравески
11.
ЗЗП Агросојуз
Василево
Ристо Велков
12.
Чиста Вода - Здрава Храна
Ул. 8-ми септември, бб, Дебар
Даут Думани
13.
ЗЗ Плачковички јорук
С.Карбинци, општина Карбинци
Назми Мејде Таир
14.
Здружение Агрострумешница
Село Дабиле, Струмица
Живорад Митков
15.
Здружение Овчеполски Аграр
Свети Николе
Дејан Гичев
16.
Сојуз Синдикат на земјоделски производители
Струмица
Коце Божиков
17
Здружение на земјоделци Овчеполка
Штип
Тодор Мушевски
18.
Здружение на лозари Ековитис
Неготино
Сашко Глигоров
19.
ЗГ Симентал
Делчево
Горан Вучков
20.
Банка за храна
Скопје
Душко Христов
21.
ЗЗП Агропродукт
Штип
Стојан Лазаров
22.
Институт за едукација, стратешки истражувања Рурал Тинк
Кичево
Ќире Јоноски
23.
Центар за развој на земјоделие Еко Продукт
С.Теарце, Тетово
Несим Велиу
24.
Здружение за општествен развој "Галеби 2001" Чашка
Аце Шопов бр 42, Чашка
Томе Трајков
25.
Граѓанска Асоцијација Битола
Добривое Радосавлевич Брегалница 41, Битола
Ѓорѓи Јошевски
26.
Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците Достоинствен Работник
Трајко Сандански, бр.3, Прилеп
Гоце Блажески
27.
Организација за развој на земјоделството и заштита на животната средина АгроИднина
Чучев Сандево
Ремзије Биљали
28.
Здружение за развој на земјоделството и заштита на животната средина преку истражување,едукација и одржување на биодиверзитет "ЖИВОТ"
Ул.400 бр. 18, с.Тромеѓа, Куманово
Благица Гавриловска Цветковиќ
29.
Здружение за поттикнување на науката за маркетинг Меџик анд лоџик маркетинг
Ул.Кирил и Методиј, бр.86, Струмица
Валентина Христова
30.
Пчеларско здружение Братство
Ул. Даме Груев бр.6, Прилеп
Дејан Бошкоски
31.
Младинска иницијатива за регионален развој МИРР
Кривогаштани
Николче Дуртаноски
32.
Здружение на граѓани ЕКОВИТА
Неготино
Сашко Тодоров
33.
Здружение на жени фармери Моја Фарма
С.Тумчевиште, Гостивар
Живка Ѓурчиноска
34.
Организација на жени Визија
Кавадарци
Јоана Коцева
35.
Организација на жени на Општина Велес
Велес
Мирјана трајкова
36.
Здружение на производители на градинарски видови ХОРТИ ЕКО
С.Добрејци, Струмица
Томе Тимов
37.
Здружение за локален рурален развој
Тетово
Ивана Срцева Синадиноска
38.
Републичко Синдикално Здружување на земјоделски СПАС
С.Логоварди, Битола
Владо Бабаџоски
39.
Здружение на земјоделци АГРО-МАЏО
С.Славеј, општина Кривогаштани
Александар Мацов
40.
Здружение за развивање на знаења и вештини СПЕКТАР
Ул.Доне Божинов бр.9/2/15, Куманово
Светлана Илиевска Алексовски
41.
Организација на жените на општина Свети Николе
Ленинова 1-1/4, Свети Николе
Даниела Панева
42.
Фондација за локален и информатички развој
Ул.Маршал Тито, бр.60, Гевгелија
Ристо Атанасовски
43.
Здружение Радика Де
Ул. Братство Единство, бр. 12, Дебар
Фадрија Мустафоска
44.
Граѓански центар за одржлив развој ЕГРИ
Ул. Свети Јоаким Осоговски бб, Крива Паланка
Андриана Ивановска Давитковска
45.
ЕПЛ ТРИ – Здружение за напредок, поддршка и одржлив развој на жени
Ул. Џон Кенеди 27-5/12, Скопје
Билјана Атанасовска