Комуникациска стратегија

Подготовката на Комуникациската стратегија на Руралната Коалиција е дел од годишниот план за работа поддржан од Цивика Мобилитас.

Цивика Мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е општествените промени во Северна Македонија да бидат поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со транспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.

“Содржината на оваа публика е единствена одговорност на Рурална Коалиција и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика Мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат”

Доброто управување е основна форма на отчетност !

– Мерилин Вајат –

Учеството на луѓето е суштина на добро управување.

-Нарендра Моди-

Ниту еден човек не е доволно добар да управува со друг човек без негова согласност.

-Абрахам Линколн-