Мапирање на состојбата со објектите за спорт во општинитеМапирање на ризиците од корупција во јавните набавки во Општина Кичево и ЈП Комуналец Кичево